Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu

Thôi đừng hát ru
Thôi đừng day dứt
Lá trút rơi nhiều
Đâu phải bởi mùa thu...By Mai K Đa Blog
maikda.com