Paul Tillich - Tuyển tập thần học văn hóa

Sách Paul Tillich - Tuyển tập thần học văn hóa


Paul Tillich (1886–1965) — là một nhà thần học nổi tiếng của thế kỷ XX. Thần học văn hóa, theo quan niệm của ông, biểu lộ kinh nghiệm tôn giáo cụ thể nằm trong cơ sở văn hóa trong toàn bộ sự biểu hiện của nó. Trong công trình có ý nghĩa này có tác tác phẩm: "The Courage to Be", "Dynamics of Faith" - Sức mạnh của niềm tin, "Theology of Culture" - thần học văn hóa, "Christianity and the Encounter of the World Religions" - Kito giáo và cuộc gặp gỡ của các tôn giáo thế giới", "Kairos" và nhiều tác phẩm khác. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm này được xuất bản ở tiếng Nga.

Tài liệu bằng tiếng Nga
Download xin liên hệ

By Mai K Đa Blog
maikda.com