Hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác Các Mác và thế kỷ XXI

Hội thảo khoa học Quốc tế kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác "Các Mác và thế kỷ XXI"


Trung tâm nghiên cứu mácxít hiện đại (Научно-образовательный центр современных марксистских исследований) thuộc khoa Triết học của Đại học Lomonosov (MGU) tổ chức Diễn đàn quốc tế "Mác và thế kỷ XXI" (kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Mác) 17-19.5.2018

Đại học Quốc gia Lomonosov kết hợp với Đại học Quốc gia Saint Peterbursg, Hiệp hội kinh tế tự do Nga, Viện triết học, Viện xã hội học, Viện kinh tế, Trung tâm lưu trữ lịch sử - chính trị, Viện phát triển công nghiệp mới và nhiều tổ chức khác tổ chức diễn đàn này.

Các chủ đề chính của Diễn đàn
- Mác và chủ nghĩa Mác trong đời sống trí tuệ của nhân loại: cái gì đã lỗi thời, cái gì đã kiểm chứng bởi thời gian (Маркс и марксизм в интеллектуальной жизни человечества: что устарело, что выдержало проверку временем)

- Triết học chủ nghĩa Mác: nhận thức luận và phương pháp luận, lịch sử và văn hóa, hình thái và văn minh, con người và xã hội, phương pháp và lý thuyết (Философия марксизма: гносеология и методология, история и культура, формации и цивилизации, человек и общество, метод и теория)

- "Tư bản" và thế kỷ XXI: tiềm lực và việc (không) giải quyết vấn đề lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác (phân tích mácxít về kinh tế Nga và toàn cầu) («Капитал»-XXI: потенциал и (не)решенные проблемы экономической теории марксизма (марксистский анализ глобальной и российской экономики))

- Sự ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác đến hiện thực kinh tế thế kỷ XX và XXI (Влияние Маркса на экономическую реальность XX и XXI веков)

- Lý thuyết xã hội và chính trị của chủ nghĩa Mác: Giai cấp vô sản và giai cấp (tầng lớp) bấp bênh, dân chủ và độc tài trong thế kỷ XXI (Социальная и политическая теория марксизма: пролетариат и прекариат, демократии и диктатуры в XXI веке)

- Tầm nhìn về tương lai: lý thuyết "vương quốc tự do" và thực tiễn "chủ nghĩa xã hội hiện thực"; cải cách và chống cải cách, cách mạng và chống cách mạng (Видение будущего: теория «царства свободы» и практики «реального социализма»; реформы и контрреформы, революции и контрреволюции)

- Nước Nga: xác nhận hay bác bỏ chủ nghĩa Mác? (Россия: подтверждение или опровержение Маркса?)

- Mác và (các) chủ nghĩa Mác. (Các) chủ nghĩa Mác mới. Chủ nghĩa Mác ở nước Nga (Маркс и марксизм(ы). Неомарксизм. Марксизм в России)


Thông tin chi tiết: https://marxiststudies.ru/events/marx-21/

By Mai K Đa Blog
maikda.com