Ilenkov và triết học Mác

Trung tâm nghiên cứu Marxist đương đại của Khoa Triết học, Đại học Quốc gia Moscow Lomonosov cùng với Hội triết học "Phép biện chứng và Văn hoá", Viện Aleksandrovsky của Đại học Helsinki, Chi nhánh phía Đông của Đại hội Triết học Kazakhstan tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế "Những chuyên đề Ilenkov"

I-len-kov là nhân vật quen thuộc với bao nhiêu thế hệ học trò của khoa Triết học qua tác phẩm phép biện chứng hóc húa. Ông được xem là một trong những triết gia Xô Viết và Nga vĩ đại nhất thế kỷ XX. Năm 2017 có ra một bộ phim tài liệu về ông. Năm nay có một hội thảo về ông.

Một số chủ đề của hội thảo này:

✓ Triết học Mác và các tác phẩm của Ilenkov. Con người trong triết học Mác và vấn đề cá nhân trong sáng tạo của Ilenkov. Vấn đề cái tư tưởng của Mác và của Ilenkov 
Философия Маркса и творчество Ильенкова. Человек в философии Маркса и проблема личности в творчестве Ильенкова. Проблема идеального у Маркса и Ильенкова.

✓ Chủ nghĩa Mác và vấn đề xa lánh. Chủ nghĩa Mác về lịch sử như là sự sáng tạo xã hội. Phép biện chứng về lịch sử: cái chung, cái đặc thù và cái đơn nhất. Cá nhân trong lịch sử. Chủ nghĩa cộng sản và tự do. Chủ nghĩa cộng sản như là "lời giải của lịch sử"
Марксизм и проблема отчуждения. Марксизм об истории как социальном творчестве. Диалектика истории: всеобщее, особенное и единичное. Личность в истории. Коммунизм и свобода. Коммунизм как «разгадка истории».

✓Phân tích của Ilenkov về phương pháp của bộ "Tư bản". Vấn đề đi từ trừu tượng đến cụ thể. Phương pháp lịch sử cụ thể như là một nguyên tắc của nghiên cứu khoa học. Logic và lịch sử. Các ngẫu tượng và các lý tưởng trong khoa học lịch sử và hiện thực.
Ильенковский анализ метода «Капитала». Восхождение от абстрактного к конкретному. Конкретный историзм как принцип научного исследования. Историческое и логическое. Идолы и идеалы в исторической науке и действительности.

✓ Mác: lý thuyết kinh tế và lý thuyết phát triển xã hội. Nhận thức duy vật về lịch sử. Phép biện chứng như là một phương pháp của lý thuyết kinh tế. Kinh tế chính trị học mácxít: vấn đề và triển vọng. Elenkov về những mâu thuẫn của sự công hữu hóa hình thức và hiện thực
Маркс: экономическая теория и теория общественного развития. Материалистическое понимание истории. Диалектика как метод экономической теории. Марксистская политэкономия: проблемы и перспективы. Ильенков о противоречиях формального и реального обобществления.

✓ Ilenkov: khoa học, nghệ thuật, luân lý. Vấn đề chân lý trong triết học và khoa học. Ý nghĩa khách quan của sáng tạo nghệ thuật. Nội dung đạo đức của chủ nghĩa cộng sản. Ilenkov và lý thuyết lịch sử - văn hóa.
Ильенков: наука, искусство, нравственность. Проблема истины в философии и науке. Объективный смысл художественного творчества. Нравственное содержание коммунизма. Ильенков и культурно- историческая теория.

✓ Ilenkov và sư phạm. Khái niệm cá nhân (nhân cách) trong Ilenkov và tâm lý học hiện đại. Những lý tưởng và ý nghĩa của hoạt động sư phạm. Vấn đề hình thành chủ quan tính của con người. Ilenkov như là một nhà sư phạm tâm lý.
Ильенков и педагогика. Понятие личности у Ильенкова и в современной психологии. Идеалы и смыслы педагогической деятельности. Проблема формирования человеческой субъективности. Ильенков как психологи педагог.

✓ Phép biện chứng duy vật và logic của khoa học. Mác và các khuynh hướng hiện đại trong triết học và văn hóa (Chủ nghĩa thực chứng, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa hậu hiện đại...)
Материалистическая диалектика и логика науки. Маркс и современные направления в философии и культуре (позитивизм, прагматизм, экзистенциализм, постмодернизм и др.).

✓ Kinh điển triết học trong sáng tạo của Ilenkov. Ilenkov và chủ nghĩa mác xô viết. Mác và những số phận của chủ nghĩa Mác ở giai đoạn hiện đại.
Философская классика в творчестве Ильенкова. Ильенков и советский марксизм. Маркс и судьбы марксизма в современную эпоху.

https://marxiststudies.ru/events/ilenkovskie-chteniya/

By Mai K Đa Blog
maikda.com