[Video] Sinh viên RUDN đón xuân Kỷ Hợi 2019

Video Sinh viên Việt Nam tại RUDN chào đón năm mới
xuân Kỷ Hợi 2019 tại Moscow

Nguồn: Bếp Phượng
Sinh viên RUDN

By Mai K Đa Blog
maikda.com