Lê Thị Hồng Phượng - Distribution and development of protestantism in Vietnam: history and modernity (in russ.)

Bài báo tiếng Nga
Distribution and development of protestantism in Vietnam: history and modernity (in russ.) 
Tác giả Lê Thị Hồng Phượng, Mai K Đa, Dương Quốc Quân 


Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Scientific Forum: Jurisprudence, History, Sociology, Political Science and Philosophy Tập 26 Số phát hành 2 Trang 23-29 Nhà xuất bản МЦНО

By Mai K Đa Blog
maikda.com