Lê Thị Hồng Phượng - Nghiên cứu đạo Tin Lành ở Việt Nam trong 20 năm gần đây (tiếng Nga)

Tên công trình xuất bản
Nghiên cứu đạo Tin Lành ở Việt Nam trong 20 năm gần đây (tiếng Nga) 
Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng 


Ngày xuất bản 2019/4 
Tạp chí Khoa học Xã hội trong thế giới hiện đại: Chính trị học, Xã hội học, Triết học, Sử học 
Tập 15 Số phát hành 3-4 Trang 48-55 
Nhà xuất bản Internauka


---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan