Lê Thị Hồng Phượng - Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam (in russ.)

Bài báo tiếng Nga
Protestantism in the context of religious reconfiguration in modern Vietnam (in russ.) 
Tác giả Mai K Da, Duong Quoc Quan, Le Thi Hong Phuong 


Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Social Sciences in the Modern World: Political Science, Sociology, Philosophy, History Tập 14 Số phát hành 2 Trang 27-31 Nhà xuất bản Internauka

By Mai K Đa Blog
maikda.com