Lê Thị Hồng Phượng - Review of literature on Protestantism in Vietnam over the past 20 years (in russ.)

Tên bài báo xuất bản
Review of literature on Protestantism in Vietnam over the past 20 years (in russ.) 
Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng 


Ngày xuất bản 2019/4 
Tạp chí Social Sciences in the Modern World: Political Science, Sociology, Philosophy, History Tập 15 Số phát hành 3-4 Trang 48-55 
Nhà xuất bản Интернаука

By Mai K Đa Blog
maikda.com