Lê Thị Hồng Phượng - Sự du nhập và phát triển đạo Tin Lành ở Việt Nam: Lịch sử và hiện tại (tiếng Nga)

Bài báo tiếng Nga
Sự du nhập và phát triển đạo Tin Lành ở Việt Nam: Lịch sử và hiện tại (tiếng Nga) 
Tác giả Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng 


Ngày xuất bản 2019/2 Tạp chí Diễn đàn khoa học: Luật học, Sử học, Xã hội học, Chính trị học và Triết học Số phát hành 2 Trang 23-29 Nhà xuất bản МЦНО---------Đọc thêm các bài viết khác---------


Bài viết liên quan