Lê Thị Hồng Phượng - Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме

Bài báo tiếng Nga
Трудности процесса культурной интеграции протестантизма во Вьетнаме 
Tác giả Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng Ngày xuất bản 2019/4 

Tạp chí Гуманитарные научные исследования Tập 2019 Số phát hành 4 Nhà xuất bản ISSN 2225-3157

By Mai K Đa Blog
maikda.com