TS. Dương Quốc Quân - Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng)

TS. Dương Quốc Quân 
Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 
(Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng)
TS. Dương Quốc Quân, ThS. Đoàn Sỹ Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Lang (Đồng chủ biên)
Nxb. Lao động – Xã hội, Hà Nội, 2019


Học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh là nhu cầu cấp thiết của toàn Đảng, toàn dân ta trong giai đoạn hiện nay. Để phù hợp với thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước và sự nghiệp giáo dục, đào tạo; quán triệt quan điểm đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng; nhằm giúp sinh viên thuận tiện trong việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng tôi tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách: Hướng dẫn học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng) theo đúng kết cấu và nội dung giáo trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

By Mai K Đa Blog
maikda.com