Peculiarity of the Concept of Liberation in Vietnamese Buddhism - Nizhnikov S.A., Le Thi Hong Phuong

 Peculiarity of the Concept of Liberation in Vietnamese Buddhism
Nizhnikov S.A., Le Thi Hong PhuongNizhnikov S.A., Le Thi Hong Phuong Peculiarity of the Concept of Liberation in Vietnamese Buddhism [Những đặc thù của quan niệm về Giải thoát trong Phật giáo Việt Nam] Chưa post tiếng Nga Logos et Praxis 2019. Volume 18. No.1. P. 15-23. ISSN 2587-9715 (Print), ISSN 2658-3585 (Online)

By Mai K Đa Blog
maikda.com