Blog

Thư mời hội thảo KHQT “Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: cách tiếp cận nghiên cứu so sánh” của Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại

Thư mời hội thảo KHQT “Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam và khu vực: cách tiếp cận nghiên cứu so sánh” của  Trung tâm nghiên cứu tôn giáo đương đại 


Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

1. Tôn giáo, tín ngưỡng dân gian: những vấn đề lý luận chung

2. Tôn giáo dân gian ở Việt Nam: trường hợp của người Việt

3. Tôn giáo, tín ngưỡng của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam

4. Tôn giáo và tín ngưỡng dân gian trong xã hội truyền thống và xã hội hiện đại: kinh nghiệm của các nước

5. Tôn giáo và tín ngưỡng dân gian ở Đông, Nam Á và một số nền văn hóa khác: cách tiếp cận so sánh

 Chi tiết: 

http://www.triethoc.net/2022/08/thu-moi-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-ton.htmlType and hit Enter to search

Close