Blog

Bùi Quang Hưng và Mai K Đa - Một số tư tưởng của Michel Foucault về giáo dục


Bùi Quang Hưng và Mai K Đa

Một số tư tưởng của Michel Foucault về giáo dục 


HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM: TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI

PHILOSOPHY OF EDUCATION IN VIETNAM: FROM TRADITION TO MODERN TIME

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

THÁNG 9/ 2023

CHI TIẾT

Type and hit Enter to search

Close