Буддизм в Ханое и некоторые характеристики в его философии человеческой жизни

Буддизм в Ханое и некоторые характеристики в его философии человеческой жизни http://www.elibrary.vn/2020/06/blog-post.html Nguyen Th...

Buddhism in Hanoi and some characteristics in its philosophy of human life - Nguyen Thi Le Thu

Nguyen Thi Le Thu. Buddhism in Hanoi and some characteristics in its philosophy of human life // Science, Technology and Education. 2020. № ...

Май К Да, Зыонг Куок Куан - Взаимодействие христианства и культуры: сравнительный анализ понятий

Взаимодействие христианства и культуры: сравнительный анализ понятий Май К Да, Зыонг Куок Куан Mai K Da, Duong Quoc Quan ...

Slide bài giảng Triết học. Cặp phạm trù Cái chung và Cái riêng

Slide Bài giảng Triết học Mác - Lênin Cặp phạm trù Cái Chung và Cái Riêng  Tác giả: Mai K Đa  Khoa Triết học  Trường Đại học Khoa h...

Slide bài giảng Triết học. Cặp phạm trù Nguyên nhân và Kết quả

Slide bài giảng Triết học Mác - Lênin  Cặp phạm trù Nguyên nhân và Kết quả  Tác giả: Mai K Đa   Khoa Triết học  Trường Đại học Kh...

Slide bài giảng Triết học. Cặp phạm trù Tất nhiên và Ngẫu nhiên

Slide bài giảng Triết học Mác - Lênin Cặp phạm trù Tất nhiên và Ngẫu nhiên Mai K Đa Khoa Triết học Trường Đại học Khoa học Xã hội v...