Tọa đàm Nghiên cứu khoa học và Công bố khoa học khoa Triết học

Ngày 01.07.2020, Khoa Triết học đã tổ chức Tọa đàm "Nghiên cứu khoa học và Công bố khoa học". Đây là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm...

Представления об идеальном обществе во вьетнамском конфуцианстве в период с XVI по XVIII вв

Представления об идеальном обществе во вьетнамском конфуцианстве в период с XVI по XVIII вв Нгуен Ван Зыонг, Май К Да. Представления об и...

K61 Triết học Nhân Văn bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

K61 Triết học Nhân Văn bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Thêm một lớp sinh viên nữa ra trường. Chúc mừng K61 Triết học đã bảo vệ thành công Khó...

Nguyen Van Duong, Mai K Da - Ethocratic concept of state governance in Vietnamese Confucianism

Ethocratic concept of state governance in Vietnamese Confucianism Nguyen Van Duong, Mai K Da. Ethocratic concept of state governance in...

Этнократическая концепция управления государством во вьетнамском конфуцианстве

Нгуен Ван Зыонг, Май К Да. Этнократическая концепция управления государством во вьетнамском конфуцианстве // Наука, Техника и Образование. ...

Буддизм в Ханое и некоторые характеристики в его философии человеческой жизни

Буддизм в Ханое и некоторые характеристики в его философии человеческой жизни http://www.elibrary.vn/2020/06/blog-post.html Nguyen Th...