Blog

Vai trò của Triết lý, Triết học, và Minh Triết trong Đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục Việt đương đại

Toạ đàm 
VAI TRÒ CỦA TRIẾT LÝ, TRIẾT HỌC VÀ MINH TRIẾT TRONG ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI

• Diễn giả: Các Tác giả từ Nhóm “Trí Việt đổi mới sáng tạo”:
+ PGS.TS. Nguyễn Thị Toan. Luận bàn về Triết lý và Triết lý giáo dục
+ PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận. Triết lý giáo dục Việt – Vấn đề hiện đại hóa, xã hội hóa, và chuyên nghiệp hóa
+ PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn. Triết học và Triết học giáo dục trong tiến trình đổi mới sáng tạo
+ PGS.TS. Đặng Quốc Bảo. Triết lý/Minh Triết giáo dục: những phát biểu theo tâm thức Việt
+ GS.TS. Công Nghĩa Tụ. Triết lý & Minh Triết trong đổi mới Tư duy GD&ĐT hướng nghiệp phù hợp Cách mạng công nghiệp 4.0
+ GS.TS. Tô Duy Hợp. Khung tam triết và Ứng dụng


Type and hit Enter to search

Close