Triết học liên văn hoá: những cội nguồn, phương pháp luận, hệ vấn đề, những triển vọng

Triết học liên văn hoá: những cội nguồn, phương pháp luận, hệ vấn đề, những triển vọng