Cây mướp trước hè - thử nghiệm chụp thiếu sáng

 Cây mướp trước hè - thử nghiệm chụp thiếu sáng