Blog

Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky - Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng

Thông tin trích dẫn:
Mai K Đa, Lê Thị Hồng Phượng (2023), Chủ đề cái ác trong các tác phẩm của F.M. Dostoevsky, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề, triển vọng", NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 52-64. ISBN 978-604-396-434-9.


   
Type and hit Enter to search

Close