Blog

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”, Hà Nội 2023

 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”, Hà Nội 2023

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng". NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023, 441 trang. ISBN 978-604-396-434-9Type and hit Enter to search

Close