Blog

Trần Đức Thảo luận giải quan hệ Chủ - Nô trong Hiện tượng học tinh thần của Hegel - Mai K Đa, Ngô Nhị Ngọc Linh


Bài báo: Trần Đức Thảo luận giải quan hệ Chủ - Nô trong Hiện tượng học tinh thần của Hegel

Tác giả: Mai K Đa, Ngô Nhị Ngọc Linh

trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Trần Đức Thảo: Một số vấn đề triết học và lịch sử, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024, tr. 86-99.

ISBN 978-604-43-0962-0 
Type and hit Enter to search

Close