Blog

Thông báo về việc chuẩn bị Đại hội thành lập Hội Triết học

 Thông báo về việc chuẩn bị Đại hội thành lập Hội Triết học

Thực hiện Quyết định số 3915/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Triết học Việt Nam (gồm 15 thành viên tự nguyện tham gia, do GS.TS. Lê Hữu Nghĩa làm Trưởng ban). Sau một thời gian chuẩn bị tích cực Hồ sơ thành lập Hội, đã có hơn 10 tổ chức và 180 cá nhân đăng ký tham gia Hội Triết học. Được sự đồng ý của các bộ, ban, ngành, ngày 23 tháng 6 năm 2020 Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 455/QĐ-BNV Về việc cho phép thành lập Hội Triết học.

Để chuẩn bị cho Đại hội thành lập Hội Triết học, Ban vận động thành lập Hội đã tiến hành họp Ban vận động vào ngày 15 tháng 7 năm 2020 và thống nhất một số nội dung quan trọng như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội: ngày 20 tháng 9 năm 2020 (Chủ nhật).

2. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội: 1. Tiểu ban nội dung; 2. Tiểu ban nhân sự; 3. Tiểu ban Tổ chức Đại hội; 4. Tuyên truyền và cơ sở vật chất; 5. Tiểu ban Kiểm tra.

Ban Vận động thành lập Hội Triết học trân trọng kính mời những tổ chức và cá nhân tán thành tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động, phạm vi hoạt động và Điều lệ Hội Triết học (xem File đính kèm) tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hội (xem File mẫu đơn kèm theo) xin nộp về Ban tổ chức Đại hội Hội Triết học (trước ngày 15/8/2020). Những đơn xin gia nhập Hội nộp sau 15/8/2020 sẽ được xét kết nạp sau khi tiến hành Đại hội.

Chi tiết tại: http://www.triethoc.info/2020/09/thong-bao-ve-viec-chuan-bi-ai-hoi-thanh.html

Type and hit Enter to search

Close