Blog

Rằm tháng 7 đưa mẹ đi chùa Khai Nguyên (Sơn Tây)

Rằm tháng 7 đưa mẹ đi chùa Khai Nguyên (Sơn Tây)

Hữu duyên được biết đến chùa Khai Nguyên (Sơn Tây) đã từ lâu, nhưng mãi rồi có dịp đưa mẹ đến. Hai mẹ con trên hành trình vài chục cây số.

Đưa mẹ đi chùa, lễ Phật, cầu an và cầu siêu. Người sống thì được khỏe mạnh, người đã khuất được nương nhờ phúc thiện sớm được về cõi lành. A di đà Phật!


Type and hit Enter to search

Close