Blog

Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với Khoa Triết học tại buổi lễ Tạp chí Thanh niên kỷ niệm 61 năm thành lập

Trong 61 năm qua không những luôn nỗ lực cải tiến, đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn đóng góp có ý nghĩa trong hoạt động tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về công tác thanh niên, gắn công tác lý luận nghiệp vụ với nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới, xứng đáng là cơ quan lý luận, nghiệp vụ của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Năm 2023, sau nhiều cố gắng, ấn phẩm Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu khoa học đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước nâng điểm cho bài báo khoa học đăng trên ấn phẩm là 0,5 điểm.

Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tạo môi trường, diễn đàn, phát triển lý luận khoa học, phát huy tinh thần tham gia nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học trẻ, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn khoa học tại các cơ sở đào tạo, Tạp chí Thanh niên tiến hành ký kết hợp tác phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học với các đơn vị gồm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Học viện An ninh nhân dân; Trường Đại học Xã hội nhân văn (Khoa Triết học); Trường Đại học Công đoàn; Học viện Hành Chính (Khoa khoa học liên ngành).

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Bí thư chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với Học viện An ninh nhân dân

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng – Bí thư chi bộ, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ký kết hợp tác nghiên cứu khoa học với Khoa Triết học, Đại học khoa học xã hội và nhân văn (đ/c Mai K Đa đại diện)Type and hit Enter to search

Close