Blog

Bảng tra ngày tốt xấu cho các việc đại sự tháng 07/2024 dương lịch

Bảng tổng hợp ngày tốt cho các việc xuất hành, rời chỗ; Hôn thú, cưới hỏi; Xây dựng, động thổ; Giao dịch, khai trương; Mai táng, làm mộ; Tế tự, cầu phúc. Có thể tham khảo lúc cần!

Tổng hợp bởi Mai K Đa

#maikda

#tuvischoolType and hit Enter to search

Close