Blog

Tư tưởng của Michel Foucault về giáo dục - Bùi Quang Hưng, Mai K Đa

Tư tưởng của Michel Foucault về giáo dục. Kỷ yếu Hội thảo Triết lý giáo dục Việt Nam từ truyền thống đến Hiện đại: NXB ĐHQGHN năm 2024, tr.381-394. Viết chung (Bùi Quang Hưng, Mai K Đa)
Type and hit Enter to search

Close