Khung cảnh nhìn từ tháp chuông về nhà thờ Bloch - Вид с колокольни на Елоховский собор


Khung cảnh nhìn từ tháp chuông về nhà thờ Bloch - Вид с колокольни на Елоховский собор

Фото: rus_tatiana