Blog

Phân tích hình thức nghệ thuật như một điều kiện để tái tạo các kinh nghiệm thẩm mỹ (đọc lại "Tâm lý nghệ thuật" của L.S.Vygotsky) - Mai K Đa dịch

 Phân tích hình thức nghệ thuật như một điều kiện để tái tạo các kinh nghiệm thẩm mỹ (đọc lại "Tâm lý nghệ thuật" của L.S.Vygotsky)

Tác giả bài báo: Rozin Vadim Markovich, tiến sĩ khoa học triết học, nghiên cứu viên chính, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Mai K Đa dịch từ tiếng Nga.

Bài báo phân tích tác phẩm lớn đầu tiên của L.S. Vygotsky, trong đó người sáng tạo ra tâm lý học Xô Viết cho rằng những trải nghiệm thẩm mỹ (nghệ thuật) chỉ có thể đạt được một cách gián tiếp thông qua việc phân tích hình thức nghệ thuật. Cách tiếp cận phương pháp luận được thực hiện trong tác phẩm này (khoa học tự nhiên và cấu trúc luận) được đưa ra phân tích, cùng với việc giải thích về hình thức (của nghệ thuật) như một cái bẫy độc đáo mà người đọc hoặc người xem bị dính vào, cố gắng giải quyết những mâu thuẫn trong cấu trúc của hình thức của một tác phẩm nghệ thuật. Tác giả so sánh quan niệm của Vygotsky về “nghệ thuật như một cỗ máy cho sự phát triển của tâm lý (psyche)”[1] với quan niệm của M. Bakhtin (М.Бахтин) về “cuộc sống trong nghệ thuật”[2]Trong bài báo triển khai phương pháp luận phân tích so sánh, đặt ra một số vấn đề, đề xuất tái thiết mới "Tâm lý học nghệ thuật", bàn về các đặc điểm của nghiên cứu và khoa học tâm lý. Kết quả là, có thể cho thấy rằng, khái niệm nghệ thuật do Vygotsky xây dựng phần lớn là do phương pháp luận mácxít và chủ nghĩa cấu trúc, cũng như nhiệm vụ hình thành con người mới với sự trợ giúp của nghệ thuật. Đặt sự phát triển của con người vào trung tâm của vấn đề, Vygotsky giải thích nghệ thuật như một cỗ máy hình thành tâm hồn, bỏ qua tầm quan trọng của nghệ thuật như một dạng cuộc sống.

Từ khóa: hình thức, nghệ thuật, cuộc sống, tái tạo, giải thích, hiểu biết, phương pháp luận, khoa học, tâm lý học, mâu thuẫn

còn nữa,
liên hệ người dịch.
maikda@outlook.com


[1] «искусства как машины развития психики»

[2]«жизни в искусстве»

Type and hit Enter to search

Close