Blog

Ch1.1. Khái lược về triết học. Triết học Mác - Lênin. Slide, bài giảng, bài tập

 KHÁI LƯỢC VỀ TRIẾT HỌC
Tài liệu hỗ trợ học tập
Môn học Triết học Mác - Lênin
Dành cho sinh viên các trường đại học

Mai K Đa
Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn,
Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài giảng tóm tắt, dễ nhớ

* Nguồn gốc của triết học >>> https://bit.ly/2VVNuby

* Khái niệm triết học >>> https://bit.ly/3wO77Pp

* Vấn đề đối tượng của triết học trong lịch sử >>> https://bit.ly/3ioaOGh

* Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới quan >>> https://bit.ly/3eteXaS

Slide powerpoint của bài học 

Link slide bài học >>> https://bit.ly/3z8wJrL

Tóm tắt ngắn gọn, dễ nhớ toàn bộ bài học

Link tải  >>> https://bit.ly/3xPQsMD

Câu hỏi ôn tập dành cho bài học 

Link tải >>> https://bit.ly/3kDLe2K

Câu hỏi trắc nghiệm và làm trắc nghiệm online

Link tải >>> https://bit.ly/2UZgqz2

Type and hit Enter to search

Close