My name is Bò (chihuahua) - thử nghiệm chụp thiếu sáng

 Chụp thiếu sáng, lấy em Bò làm mẫu ảnh